S-GLAS logo

Obróć ekran do pozycji pionowej!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest S-GLAS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kostrogaj 7, 09-400 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIE W ŁODZI,XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000904044, NIP: 774-326-13-39, REGON: 389130238

  S-GLAS Sp. z o.o.
  Kostrogaj 7
  09-400 Płock
  e-mail:

  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  e-mail:

 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail.
 4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 7. Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo do:
  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników - wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  7. wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
 8. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.
 9. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 11. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 12. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane kontaktowe:

S-GLAS Sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 7
09-400 Płock
e-mail:


Inspektor Ochrony Danych

e-mail: